Политиката за защита на лични данни

ПОТРЕБИТЕЛСКА ДЕКЛАРАЦИЯ

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА НОВИНИТЕ ЕАД

Моля, прочетете изброените по-долу условия за използване услугите на „НОВИНИТЕ“ ЕАД и ако сте съгласен с тях, отбележете чекбокса 'Съгласен съм с условията на „НОВИНИТЕ“ ЕАД'.


Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "НОВИНИТЕ" ЕАД от една страна и потребителите на Интернет сайтове на НОВИНИТЕ ЕАД (inews.bg, econ.bg, novinite.bg, novinite.com, novinite.ru, jenite.bg, div.bg, peika.bg, sever.bg, sportuvai.bg, sporta.bg, fitwell.bg, programata.tv, doctoronline.bg), включително и тези които изискват регистрация на потребителско име (ID) и парола за вход.

"НОВИНИТЕ" ЕАД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. ПОДУЕВО 10, ет.1.

 

I. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

"НОВИНИТЕ" ЕАД предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следните свои услуги: достъп до информация и бази данни през интернет и/или мобилни оператори, регистрация в каталог на българските сайтове, безплатни обяви, дискусионни клубове, обяви, абонамент за новини и статистически данни, публикуване на прес съобщения и рекламни карета, директна публикация на рекламни форми, наричани за краткост УСЛУГИТЕ

"НОВИНИТЕ" ЕАД предоставя УСЛУГИТЕ при следните УСЛОВИЯ:

УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. "НОВИНИТЕ" ЕАД не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ.

При използване УСЛУГИТЕ на "НОВИНИТЕ" ЕАД потребителят се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА "НОВИНИТЕ" ЕАД С НАТИСКАНЕ НА БУТОНА "СЪГЛАСЕН" И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

 

II. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят "във вида, в който са" и това, че "НОВИНИТЕ" ЕАД не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на УСЛУГИТЕ.

За да използва УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или друго средство за достъп до Интернет мрежата. "НОВИНИТЕ" ЕАД само предоставя УСЛУГИТЕ и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на УСЛУГИТЕ, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

III. Правила за поверителност

Изключително сме доволни, че проявихте интерес към нашата компания. Защитата на данните е особено важен приоритет за управлението на НОВИНИТЕ ЕАД. Използването на интернет страниците на НОВИНИТЕ ЕАД е възможно без предоставяне на лични данни; обаче, ако даден субект на данни иска да използва специални корпоративни услуги чрез нашия уебсайт, може да стане необходимо обработването на лични данни. Ако обработването на лични данни е необходимо и няма правна основа за такава обработка, ние по принцип получаваме съгласието на субекта на данните.

Обработката на лични данни, като име, адрес, електронен адрес или телефонен номер на субекта на данни, винаги трябва да съответства на Общия регламент за защита на данните (GDPR) и в съответствие със специфичните за всяка държава данни за защита на данните приложими за НОВИНИТЕ ЕАД. С тази декларация за защита на данните нашето предприятие би искало да информира широката общественост за естеството, обхвата и целта на личните данни, които събираме, използваме и обработваме. Освен това субектите на данни са информирани чрез тази декларация за защита на данните за правата, на които те имат право.

Като администратор, НОВИНИТЕ ЕАД е въвел множество технически и организационни мерки за осигуряване на най-пълната защита на личните данни, обработвани чрез този уебсайт. Въпреки това, базираните на интернет предавания по принцип могат да имат пропуски в сигурността, така че абсолютната защита може да не бъде гарантирана. По тази причина всеки субект на данни има свободата да ни прехвърли лични данни чрез алтернативни средства, напр. по телефона.

 

1. Определения

Декларацията за защита на данните на "НОВИНИТЕ" ЕАД се основава на термините, използвани от европейския законодател за приемането на Общия регламент за защита на данните. Декларацията ни за защита на данните трябва да бъде четлива и разбираема за широката общественост, както и за нашите клиенти и бизнес партньори. За да се гарантира това, първо бихме искали да обясним използваната терминология.

В тази декларация за защита на данните използваме следните термини:

а) Лични данни

Лични данни означава всяка информация, свързана с определено или подлежащо на идентификация физическо лице ("субект на данните"). Разграничително физическо лице може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическите, физиологичните, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице.

б) Субект на данните

Субект на данните е всяко идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице, чиито лични данни се обработват от администратора, отговорен за обработката.

в) Обработка

Обработка е всяка операция или набор от операции, които се извършват на лични данни или на набори от лични данни, независимо дали чрез автоматизирани средства, като събиране, записване, организация, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, разкриване чрез предаване, разпространение или по друг начин предоставяне, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

г) Ограничаване на обработката

Ограничаването на обработката е маркирането на съхраняваните лични данни с цел да се ограничи тяхната обработка в бъдеще.

д) профилиране

Профилирането означава всяка форма на автоматизирана обработка на лични данни, състояща се от използването на лични данни за оценка на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, по-специално за анализ или предвиждане на аспекти, свързани с работата на физическото лице на работното място, икономическата ситуация, здравето, , интересите, надеждността, поведението, местоположението или движенията.

е) Псевдонимация

Псевдонимизацията е обработката на лични данни по такъв начин, че личните данни вече не могат да се приписват на конкретно физическо лице без използване на допълнителна информация, при условие че тази допълнителна информация се води отделно и подлежи на технически и организационни мерки, за да се гарантира че личните данни не се приписват на идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице.

ж) контролер или администратор, отговорен за обработката

Контролиращият орган или администраторът, отговарящ за обработката, е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработка на лични данни; когато целите и средствата за такава обработка се определят от правото на Съюза или на държавите-членки, администраторът или конкретните критерии за неговото номиниране могат да бъдат предвидени от правото на Съюза или на държавите-членки.

з) Процесор

Преработвателят е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който обработва лични данни от името на администратора.

и) Получател

Получателят е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, на който се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Въпреки това публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие със законодателството на Съюза или на държавите-членки, не се считат за получатели; обработването на тези данни от тези публични органи е в съответствие с приложимите правила за защита на данните в съответствие с целите на обработката.

й) Трета страна

Третата страна е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или орган, различен от субекта на данните, администратора, преработвателя и лицата, които под прякото право на администратора или преработвателя имат право да обработват лични данни.

к) Съгласие

Съгласието на субекта на данните е всяко свободно, конкретно, информирано и недвусмислено посочване на желанията на субекта на данни, с което той, чрез изявление или чрез ясни положителни действия, означава съгласие за обработването на лични данни, свързани с него.

2. Име и адрес на администратора

Контролерът за целите на Общия регламент за защита на данните (GDPR), други закони за защита на данните, приложими в държавите-членки на Европейския съюз, и други разпоредби, свързани със защитата на данните, са:

НОВИНИТЕ ЕАД

УЛ. ПОДУЕВО 10, ЕТ.1

1680 София

България

Телефон: +359999080070

Имейл: office@novinitegroup.com

Уебсайт: www.novinitegroup.com

3. Бисквитки

Интернет страниците на "НОВИНИТЕ" ЕАД използват "бисквитки". "Бисквитките" са текстови файлове, които се съхраняват в компютърна система чрез интернет браузър.

Много интернет сайтове и сървъри използват "бисквитки". Много бисквитки съдържат така наречената "бисквитка". ИД на "бисквитка" е уникален идентификатор на "бисквитката". Тя се състои от низ на знаци, чрез който могат да бъдат присвоени интернет страници и сървъри към конкретния интернет браузър, в който е съхранена "бисквитката". Това позволява на посетените интернет сайтове и сървъри да се разграничат отделните браузъри на обектните данни от други интернет браузъри, които съдържат други "бисквитки". Конкретен интернет браузър може да бъде разпознат и идентифициран чрез уникалния идентификатор на "бисквитката"

Чрез използването на "бисквитки", НОВИНИТЕ ЕАД може да предостави на потребителите на този уеб сайт по-лесни за ползване услуги, които не биха били възможни без настройката на "бисквитките".

Чрез "бисквитка" информацията и офертите на нашия уеб сайт могат да бъдат оптимизирани с оглед на потребителя. "Бисквитките" ни позволяват, както вече споменахме, да разпознаваме нашите потребители на уебсайтове. Целта на това разпознаване е да улесни потребителите да използват нашия уебсайт. Потребителят на уебсайта, който използва "бисквитки", напр. не е необходимо да въвежда данни за достъп всеки път, когато уеб сайтът е достъпен, защото това се поема от уебсайта и така бисквитката се съхранява в компютърната система на потребителя. Друг пример е "бисквитката" на пазарска количка в онлайн магазин. Онлайн магазинът запомня статиите, които клиентът е поставил във виртуална пазарска количка чрез "бисквитка".

Субектът на данните може по всяко време да предотврати настройването на "бисквитките" чрез уебсайта ни чрез съответната настройка на използвания интернет браузър и по този начин да откаже окончателно настройването на "бисквитките". Освен това, вече зададените "бисквитки" могат да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет браузър или други софтуерни програми. Това е възможно при всички популярни интернет браузъри. Ако обектът на данните деактивира настройката на "бисквитките" в използвания интернет браузър, не всички функции на нашия уеб сайт могат да бъдат напълно използваеми.

4. Събиране на общи данни и информация

Сайтът на НОВИНИТЕ ЕАД събира серия от общи данни и информация, когато даден субект на данни или автоматизирана система извикват уебсайта. Тези общи данни и информация се съхраняват в регистрационните файлове на сървъра. Събраните данни могат да бъдат:
(1) използваните видове и версии на браузъра, (2) операционната система, използвана от системата за достъп, (3) уебсайтът, от който достига до нашата интернет страница (т.нар. Референти), (4) (5) датата и часа на достъп до интернет страницата, (6) адреса на интернет протокола (IP адрес), (7) доставчика на интернет услуги на системата за достъп и (8) всякакви други подобни данни и информация, която може да бъде използвана в случай на атаки на нашите системи за информационни технологии.

При използването на тези общи данни и информация НОВИНИТЕ ЕАД не прави изводи за субекта на данните. По-скоро тази информация е необходима, за да: (1) правим правилно съдържанието на уебсайта си, (2) да оптимизираме съдържанието на нашия уебсайт, както и рекламата му, (3) да осигурим дългосрочната жизнеспособност на нашите информационни технологии и уеб технологии , и (4) предоставят на правоприлагащите органи необходимата информация за наказателно преследване в случай на кибернетична атака. Ето защо, НОВИНИТЕ ЕАД анализира статистически анонимно събраните данни и информация с цел повишаване на защитата на данните и сигурността на данните на нашето предприятие и осигуряване на оптимално ниво на защита на личните данни, които обработваме. Анонимните данни на регистрационните файлове на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от субекта на данните.

5. Регистрация на нашия уеб сайт

Субектът на данни има възможност да се регистрира на уебсайта на администратора с посочване на лични данни. Кои лични данни се предават на контролера се определя от съответната маска за въвеждане, използвана за регистрацията. Въведените от субекта на данни лични данни се събират и съхраняват изключително за вътрешна употреба от администратора и за негова собствена цел. Контролерът може да поиска прехвърляне към един или повече процесори (например колетни услуги), които също използват лични данни за вътрешна цел, които могат да бъдат приписани на контролера.

С регистрацията си в уеб сайта на администратора се запаметява и IP адресът, определен от доставчика на интернет услуги (ISP) и използван от него, както и от датата на регистрацията. Съхраняването на тези данни става на фона на факта, че това е единственият начин да се предотврати злоупотребата с нашите услуги и при необходимост да се даде възможност за разследване на извършени престъпления. Доколкото съхранението на тези данни е необходимо за осигуряване на контролера. Тези данни не се предават на трети страни, освен ако няма законово задължение да предават данните или ако прехвърлянето служи за целите на наказателното преследване.

Регистрацията на субекта на данни с доброволно посочване на лични данни има за цел да даде възможност на администратора да предостави на субекта на данните съдържание или услуги, които могат да бъдат предлагани само на регистрирани потребители поради естеството на въпросния въпрос. Регистрираните лица могат да променят по всяко време личните данни, посочени по време на регистрацията, или да ги изтрият напълно от данните на администратора.

Администраторът по всяко време предоставя информация при поискване на всеки субект на данни относно това, какви лични данни се съхраняват за субекта на данните. Освен това администраторът на данни коригира или изтрива личните данни по искане или посочване на субекта на данни, доколкото не съществуват законови задължения за съхранение. Новините ЕАД, както и всички служители на администратора, са на разположение на субекта на данните в това отношение като лица за контакт.

6. Абонамент за нашите бюлетини

На интернет страницата на НОВИНИТЕ ЕАД се дава възможност на потребителите да се абонират за бюлетина на нашето предприятие. Маската за въвеждане, използвана за тази цел, определя кои лични данни се предават, както и кога е поръчан бюлетинът от администратора.

Информационният бюлетин на предприятието може да бъде получен от субекта на данните единствено ако (1) субектът на данните има валиден адрес на електронна поща и (2) регистрите на данните за предаването на бюлетина. Имейл адресът за потвърждение ще бъде изпратен на имейл адреса, регистриран от субекта на данните за първи път за изпращане на бюлетин, по правни причини в процедурата за двойно включване. Този имейл за потвърждение се използва, за да докаже, че собственикът на имейл адреса като субект на данните е упълномощен да получава бюлетина.

По време на регистрацията за бюлетина ние съхраняваме и IP адреса на компютърната система, определен от доставчика на интернет услуги (ISP) и използван от субекта на данните по време на регистрацията, както и датата и часа на регистрацията. Събирането на тези данни е необходимо, за да се разбере (евентуалната) злоупотреба с адреса на електронната поща на субекта на данните на по-късна дата и следователно служи за целта на правната защита на администратора.

Личните данни, събрани като част от регистрацията за бюлетина, ще бъдат използвани само за изпращане на нашия бюлетин. В допълнение, абонатите на бюлетина могат да бъдат информирани по електронна поща, доколкото това е необходимо за функционирането на бюлетина или въпросната регистрация, тъй като това може да се случи в случай на промени в офертата на бюлетина, или в случай на промяна в техническите обстоятелства. Няма да има прехвърляне на лични данни, събирани от бюлетина, на трети страни. Абонаментът за нашия бюлетин може да бъде прекратен от субекта на данните по всяко време. Съгласието за съхранение на лични данни, което субектът на данните е предоставил за изпращане на бюлетина, може да бъде отменено по всяко време. За целите на отмяната на съгласието във всяка бюлетина се намира съответна връзка. Също така е възможно да се отпишете от бюлетина по всяко време директно на уеб сайта на администратора или да съобщите това на администратора по различен начин.

7. Проследяване на бюлетина

Бюлетинът на НОВИНИТЕ ЕАД съдържа така наречените проследяващи пиксели. Проследяващият пиксел е миниатюрен графичен, вграден в такива имейли, които се изпращат в HTML формат, за да се позволи записването и анализът на регистрационните файлове. Това позволява статистически анализ на успеха или неуспеха на онлайн маркетинговите кампании. Въз основа на вградения проследяващ пиксел, NOVINITE EAD може да види дали и кога е било отворено електронно съобщение от субект на данни и кои връзки в електронната поща са били извикани от субектите на данни.

Такива лични данни, събрани в проследяващите пиксели, съдържащи се в бюлетините, се съхраняват и анализират от администратора, за да се оптимизира изпращането на бюлетина, както и да се адаптира съдържанието на бъдещите бюлетини още по-добре към интересите на субекта на данните. Тези лични данни няма да бъдат предадени на трети страни. Субектите на данни по всяко време имат право да отменят съответната отделна декларация за съгласие, издадена чрез процедурата за двойно включване. След анулиране тези лични данни ще бъдат изтрити от администратора. НОВИНИТЕ ЕАД автоматично счита оттегляне от получаването на бюлетина за отмяна.

8. Рутинно изтриване и блокиране на лични данни

Администраторът обработва и съхранява личните данни на субекта на данните само за периода, необходим за постигане на целта за съхранение, или доколкото това е предоставено от европейския законодател или от други законодателни органи в закони или подзаконови актове, на които администраторът е подчинен да се.

Ако целта за съхранение не е приложима или ако срокът на съхранение, определен от европейския законодател или друг компетентен законодател, изтече, личните данни рутинно се блокират или изтриват в съответствие със законовите изисквания.

9. Права на субекта на данните

а) Право на потвърждение

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да получи от администратора потвърждението дали личните данни, които се отнасят до него, се обработват. Ако даден субект на данните желае да се възползва от това право на потвърждение, той или тя може по всяко време да се свърже с НОВИНИТЕ ЕАД или друг служител на администратора.

б) Право на достъп

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да получи от администратора безплатна информация за своите лични данни, съхранявани по всяко време, и копие от тази информация. Освен това европейските директиви и регламенти предоставят на субекта на данни достъп до следната информация:

- целите на обработката;

- категориите на съответните лични данни;

- получателите или категориите получатели, на които личните данни са били или ще бъдат разкрити, по-специално получатели в трети държави или международни организации;

- когато е възможно, предвидения период, за който ще се съхраняват личните данни или, ако не е възможно, критериите, използвани за определяне на този период;

- наличието на правото да се поиска от администратора поправка или заличаване на лични данни или ограничаване на обработката на лични данни, отнасящи се до субекта на данните, или да се противопостави на такава обработка;

- наличието на право да се подаде жалба в надзорен орган;

- когато личните данни не се събират от субекта на данните, всяка налична информация относно техния източник;

- наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, посочено в член 22, параграфи 1 и 4 от GDPR, и поне в тези случаи съдържаща информация относно съответната логика, както и значението и предвидените последици от такава обработка за субекта на данните.

Освен това субектът на данните има право да получи информация за това дали личните данни се предават на трета държава или на международна организация. Когато случаят е такъв, субектът на данните има право да бъде информиран за подходящите предпазни мерки, свързани с прехвърлянето.

Ако даден субект на данните желае да се възползва от това право на достъп, той или тя може по всяко време да се свърже с НОВИНИТЕ ЕАД или с друг служител на администратора.

в) Право на коригиране

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да получи от администратора без неоправдано забавяне поправката на неточни лични данни, които се отнасят до него. Като се вземат предвид целите на обработката, субектът на данните има право да има попълнени непълни лични данни, включително чрез предоставяне на допълнително изявление.

Ако даден субект на данните желае да упражни това право на поправка, той или тя може по всяко време да се свърже с НОВИНИТЕ ЕАД или друг служител на администратора.

г) Право на заличаване (право да бъде забравен)

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да получи от администратора изтриването на лични данни, които се отнасят до него, без ненужно забавяне и администраторът е задължен да изтрие личните данни без неоправдано забавяне, когато е налице едно от следните основания се прилага, доколкото обработката не е необходима:

- Личните данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени по друг начин.

- Субектът на данните оттегля съгласието, на което се основава обработката съгласно член 6, параграф 1, буква а) от GDPR или член 9, параграф 2, буква а) от GDPR, и когато няма друго правно основание за обработката.

- Субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от GDPR и няма прекалено легитимни основания за обработката или субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 2 от GDPR.

- Личните данни са били незаконно обработени.

- Личните данни трябва да бъдат изтрити за спазване на правно задължение в правото на Съюза или на държавата-членка, на което се подчинява администраторът.

- Личните данни са събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество, посочени в член 8, параграф 1 от GDPR.

Ако една от посочените по-горе причини се отнася и субектът на данните желае да поиска изтриването на лични данни, съхранявани от НОВИНИТЕ ЕАД, той или тя може по всяко време да се свърже с НОВИНИТЕ ЕАД или друг служител на администратора. НОВИНИТЕ ЕАД или служител на компанията незабавно се уверява, че заявката за заличаване е спазена незабавно.

Когато администраторът е направил лични данни публични и е длъжен съгласно член 17, параграф 1 да заличи личните данни, администраторът, като взема предвид наличната технология и разходите за изпълнение, предприема разумни стъпки, включително технически мерки, за да информира другите администратори, обработващи личните данни, които субектът на данни е поискал от тези контролиращи лица да изтрият всякаква връзка с копие или копиране или репликиране на тези лични данни, доколкото не се изисква обработка. Служител на НОВИНИТЕ ЕАД ще предприеме необходимите мерки в отделни случаи.

д) Право на ограничаване на обработката

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да получи от администратора ограничения за обработката, когато се прилага едно от следните:

- Точността на личните данни се оспорва от субекта на данните за период, който дава възможност на администратора да провери точността на личните данни.

- Обработката е незаконна, а лицето, за което се отнасят данните, се противопоставя на изтриването на личните данни и вместо това иска ограничаване на тяхното използване.

- Контролерът вече не се нуждае от личните данни за целите на обработката, но те се изискват от субекта на данните за установяване, упражняване или защита на правни искове.

- Субектът на данните възрази срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от GDPR, докато се провери дали легитимните основания на администратора надвишават тези на субекта на данни.

Ако някое от горепосочените условия е изпълнено и субектът на данните желае да поиска ограничаване на обработката на лични данни, съхранявани от НОВИНИТЕ ЕАД, той или тя може по всяко време да се свърже с НОВИНИТЕ ЕАД или служител на администратора. Служител на НОВИНИТЕ ЕАД ще уреди ограничаването на обработката.

е) Право на преносимост на данни

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да получава личните му данни, които са били предоставени на администратора, в структуриран, често използван и машинно четен формат. Той има правото да предава тези данни на друг администратор без пречка от администратора, на когото са предоставени личните данни, доколкото обработването се основава на съгласието по член 6, параграф 1, буква а) от GDPR или член 9, параграф 2, буква а) от GDPR, или на договор съгласно член 6, параграф 1, буква б) от GDPR, и обработката се извършва по автоматизиран начин, доколкото обработването не е необходимо за изпълнение на задача, изпълнявана в обществен интерес или при упражняване на публична власт на администратора.

Освен това при упражняването на своето право на преносимост на данни съгласно член 20, параграф 1 от GDPR, субектът на данните има право да предоставя лични данни директно от един администратор на друг, когато това е технически осъществимо и когато това не е неблагоприятно засягат правата и свободите на другите.

За да се установи правото на преносимост на данните, субектът на данните може по всяко време да се свърже със служител на НОВИНИТЕ ЕАД.

ж) Право на възражение

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да възрази по всяко време на основание, свързано с неговото или нейното конкретно положение, с обработването на лични данни, които се отнасят до него, което се основава на буква д) или буква е) ) на член 6, параграф 1 от GDPR. Това важи и за профилиране въз основа на тези разпоредби.

НОВИНИТЕ ЕАД повече не обработва личните данни в случай на възражение, освен ако не можем да демонстрираме убедителни легитимни основания за обработката, която надвишава интересите, правата и свободите на субекта на данните или за установяването, упражняването или защитата на искове.

Ако НОВИНИТЕ ЕАД обработва лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данните има право да възрази по всяко време на обработването на лични данни, които се отнасят до него за тази маркетинг. Това се отнася до профилиране, доколкото то е свързано с такъв директен маркетинг. Ако лицето, за което се отнасят данните, възразява срещу НОВИНИТЕ ЕАД до обработката за целите на директния маркетинг, НОВИНИТЕ ЕАД вече няма да обработва личните данни за тези цели.

Освен това субектът на данните има право, на основания, свързани с неговото или нейното конкретно положение, да възразява срещу обработването на лични данни, които се отнасят до него от НОВИНИТЕ за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно чл. 89, Параграф 1 от GDPR, освен ако обработката е необходима за изпълнението на задача, изпълнена от съображения за обществен интерес.

За да упражни правото си на възражение, субектът на данни може директно да се свърже с НОВИНИТЕ ЕАД или служител на компанията. Освен това субектът на данните е свободен в контекста на използването на услугите на информационното общество и независимо от Директива 2002/58 / ЕО, да използва своето право да се противопостави с автоматизирани средства, като използва технически спецификации.

Право на жалба до надзорен орган. Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

з) Автоматизирано индивидуално вземане на решения, включително профилиране

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, което произвежда правни последици, които го засягат, или подобно съществено се отразява върху него, доколкото решението Параграф 1 не е необходимо за сключване или изпълнение на договор между субекта на данни и администратора на данни или 2) не е разрешен от правото на Съюза или на държавата-членка, на което се подчинява администраторът и който също така определяне на подходящи мерки за защита на правата и свободите на субекта на данните и законните интереси или (3) не се основава на изричното съгласие на субекта на данните.

Ако решението (1) е необходимо за сключване или изпълнение на договор между субекта на данните и администратора на данни, или (2) се основава на изричното съгласие на субекта на данните, НОВИНИТЕ ЕАД прилага подходящи мерки за: да защити правата и свободите на субекта на данните и законните интереси, поне правото да получи човешка намеса от страна на администратора, да изрази своята гледна точка и да оспори решението.

Ако субектът на данните желае да упражни правата си по отношение на автоматизираното индивидуално вземане на решения, той или тя може по всяко време да се свърже директно с НОВИНИТЕ ЕАД или с друг служител на администратора.

и) Право на отказ от съгласие за защита на данните

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да оттегли съгласието си за обработване на личните му данни по всяко време.

Ако заинтересованото лице желае да упражни правото си да оттегли съгласието си, той или тя може по всяко време да се свърже директно с НОВИНИТЕ ЕАД или с друг служител на администратора.

10. Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Facebook

На този уебсайт администраторът има интегрирани компоненти на предприятието Facebook. Facebook е социална мрежа.

Социалната мрежа е място за социални срещи в интернет, онлайн общност, която обикновено позволява на потребителите да общуват помежду си и да взаимодействат във виртуално пространство. Социалната мрежа може да служи като платформа за обмен на мнения и опит или да даде възможност на интернет обществото да предоставя лична или бизнес свързана информация. Facebook позволява на потребителите на социални мрежи да включват създаването на частни профили, да качват снимки и да осъществяват мрежа чрез заявки за приятелство.

Функциониращата компания на Facebook е Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ. Ако човек живее извън Съединените щати или Канада, администраторът е Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Дъблин 2, Ирландия.

При всяко включване в една от отделните страници на този уебсайт, който се управлява от администратора и в който е интегриран компонент Facebook (приставки за Facebook), уеб браузърът на информационната технология на субекта на данните е автоматично подкани да изтеглите показването на съответния Facebook компонент от Facebook чрез компонента Facebook. Преглед на всички приставки във Facebook може да намерите на адрес https://developers.facebook.com/docs/plugins/. По време на тази техническа процедура Facebook е уведомен за това, кой конкретен под-сайт на нашия уебсайт е посетен от субекта на данните.

Ако субектът на данните е влязъл едновременно във Facebook, Facebook открива при всяко извикване на нашия уебсайт от субекта на данните - и за целия период на пребиваване на нашия интернет сайт - коя конкретна подстраница на нашия интернет сайт е посетена от субекта на данните. Тази информация се събира чрез компонента Facebook и се асоциира със съответния профил в Facebook на субекта на данните. Ако субектът на данните кликне върху един от бутоните на Facebook, интегрирани в нашия уебсайт, напр. бутон "Подобно" или ако субектът на данни подаде коментар, Facebook съответства на тази информация с личната потребителска сметка в Facebook на субекта на данните и съхранява личните данни.

Facebook винаги получава, чрез компонента Facebook, информация за посещение на нашия уебсайт от субекта на данните, когато обектът на данните е влязъл едновременно във Facebook по време на разглеждането на нашия уебсайт. Това се осъществява независимо от това дали субектът на данни кликне върху компонента Facebook или не. Ако такова предаване на информация на Facebook не е желателно за субекта на данни, то той или тя може да предотврати това чрез излизане от своя акаунт в Facebook, преди да влезе на нашия уебсайт.

Ръководството за защита на данните, публикувано от Facebook, което е на разположение на адрес https://facebook.com/about/privacy/, предоставя информация за събирането, обработката и използването на лични данни от Facebook. Освен това се обяснява какви възможности за настройка Facebook предлага, за да защити поверителността на субекта на данните. Освен това са налице различни опции за конфигуриране, които позволяват премахването на предаването на данни във Facebook. Тези приложения могат да бъдат използвани от субекта на данни, за да се премахне предаването на данни във Facebook.

11. Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Google AdSense

На този уебсайт администраторът е интегрирал Google AdSense. Google AdSense е онлайн услуга, която позволява поставянето на реклами на сайтове на трети страни. Google AdSense се основава на алгоритъм, който избира реклами, показвани на сайтове на трети страни, за да съответстват на съдържанието на съответния сайт на трета страна. Google AdSense позволява насочване по интереси на потребител на интернет, което се осъществява чрез генериране на индивидуални потребителски профили.

Операционната компания на компонента на AdSense на Google е Alphabet Inc., 1600 Амфитеатър Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

Целта на компонента на AdSense на Google е интегрирането на реклами на нашия уебсайт. Google AdSense поставя "бисквитка" в информационната технология на субекта на данните. Дефиницията на "бисквитките" е обяснена по-горе. С настройката на "бисквитката", Alphabet Inc. има възможност да анализира използването на уебсайта ни. При всяко повикване до една от отделните страници на този интернет сайт, която се управлява от администратора и в която е интегриран компонент на Google AdSense, интернет браузърът на информационната технология на субекта на данни автоматично ще изпраща данни през Компонент на Google AdSense с цел онлайн рекламиране и уреждане на комисионни на Alphabet Inc. По време на тази техническа процедура предприятието Alphabet Inc. придобива знания за лични данни, като IP адреса на субекта на данните, който служи на азбуката Inc., inter alia, да разберат произхода на посетителите и кликванията и впоследствие да създадат комисионни споразумения.

Субектът на данните може, както е посочено по-горе, да предотврати настройването на "бисквитките" чрез уебсайта ни по всяко време чрез съответната корекция на използвания уеб браузър и по този начин да откаже окончателно настройването на "бисквитките". Такова приспособяване към използвания интернет браузър също би попречило на Alphabet Inc. да зададе "бисквитка" в системата на информационните технологии на субекта на данните. Освен това, "бисквитките", които вече се използват от Alphabet Inc., могат да бъдат изтрити по всяко време чрез уеб браузър или други софтуерни програми.

Освен това, Google AdSense също така използва така наречените проследяващи пиксели. Проследяващият пиксел е миниатюрна графика, която е вградена в уеб страници, за да се даде възможност за запис на лог файл и анализ на лог файл, чрез който може да се извърши статистически анализ. Въз основа на вградените проследяващи пиксели, Alphabet Inc. е в състояние да определи дали и кога даден уебсайт е бил открит от субект на данни и кои връзки са били кликнали върху него. Проследяващите пиксели служат, наред с другото, за анализ на потока от посетители на уебсайт.

Чрез Google AdSense личните данни и информация, която включва и IP адреса и са необходими за събирането и осчетоводяването на показваните реклами, се предава на Alphabet Inc. в Съединените американски щати. Тези лични данни ще се съхраняват и обработват в Съединените американски щати. Алфабет Инк. Може да разкрие събраните лични данни чрез тази техническа процедура на трети страни.

Google AdSense е допълнително обяснено под следната връзка https://www.google.com/intl/bg/adsense/start/.

12. Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Google Анализ (с функция за анонимизиране)

На този уебсайт администраторът е интегрирал компонента на Google Анализ (с функцията анонимност). Google Анализ е услуга за уеб анализ. Уеб анализирането е събирането, събирането и анализа на данни за поведението на посетителите на уеб сайтове. Услугата за уеб анализ събира данни за уебсайта, от който е дошло дадено лице (така нареченият препращач), кои подстраници са били посетени или колко често и за каква продължителност е била гледана подстраница. Уеб анализите се използват предимно за оптимизиране на уебсайт и за извършване на анализ на разходите и ползите от интернет рекламата.

Операторът на компонента на Google Анализ е Google Inc., 1600 Амфитеатър Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

За уеб анализите чрез Google Анализ администраторът използва приложението "_gat. _anonymizeIp". С помощта на това приложение IP адресът на интернет връзката на субекта на данни се съкращава от Google и се анонимира при достъпа до уебсайтовете ни от държава-членка на Европейския съюз или друга договаряща държава по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Целта на компонента на Google Анализ е да анализира трафика на нашия уебсайт. Google използва събраните данни и информация, за да оцени използването на нашия уебсайт и да предостави онлайн отчети, които показват дейностите на нашите уебсайтове и да предоставят други услуги, свързани с използването на нашия интернет сайт за нас.

Google Анализ поставя "бисквитка" в системата на информационните технологии на субекта на данните. Дефиницията на "бисквитките" е обяснена по-горе. С настройката на "бисквитката" Google може да анализира използването на уебсайта ни. При всяко повикване до една от отделните страници на този интернет сайт, управлявана от администратора и в която е интегриран компонент на Google Анализ, интернет браузърът на системата за информационни технологии на субекта на данни автоматично ще изпраща данни чрез Компонент на Google Анализ за целите на онлайн рекламирането и уреждането на комисионни на Google. В хода на тази техническа процедура предприятието Google придобива знания за лична информация, като например IP адреса на субекта на данните, който служи на Google, наред с другото, за да разбере произхода на посетителите и кликванията и впоследствие да създаде комисионни споразумения.

"Бисквитката" се използва за съхраняване на лична информация, като например времето за достъп, местоположението, от което е осъществен достъпът, и честотата на посещенията на нашия уебсайт от субекта на данните. При всяко посещение на нашия интернет сайт такива лични данни, включително IP адресът на достъпа до Интернет, използван от субекта на данните, ще бъдат предадени на Google в Съединените американски щати. Тези лични данни се съхраняват от Google в Съединените американски щати. Google може да предаде тези лични данни, събрани чрез техническата процедура, на трети страни.

Субектът на данните може, както е посочено по-горе, да предотврати настройването на "бисквитките" чрез уебсайта ни по всяко време чрез съответната корекция на използвания уеб браузър и по този начин да откаже окончателно настройването на "бисквитките". Такава корекция на използвания интернет браузър също би попречила на Google Анализ да зададе "бисквитка" в системата на информационните технологии на субекта на данните. В допълнение, "бисквитките", които вече се използват от Google Анализ, могат да бъдат изтрити по всяко време чрез уеб браузър или други софтуерни програми.

Освен това субектът на данните има възможност да възрази срещу събиране на данни, генерирани от Google Анализ, което е свързано с използването на този уебсайт, както и обработката на тези данни от Google и възможността да се изключи такъв , За тази цел субектът на данните трябва да изтегли добавката на браузъра под връзката https://tools.google.com/dlpage/gaoptout и да я инсталира. Тази добавка в браузъра указва на Google Анализ чрез JavaScript, че всички данни и информация за посещенията на интернет страници може да не се предават в Google Анализ. Инсталирането на добавките в браузъра се счита за възражение на Google. Ако системата за информационни технологии на субекта на данни по-късно бъде изтрита, форматирана или новоинсталирана, тогава субектът на данните трябва да преинсталира добавките на браузъра, за да деактивира Google Анализ. Ако добавката на браузъра бе деинсталирана от субекта на данните или от друго лице, което може да се припише на сферата на компетентност или е деактивирано, е възможно да се извърши преинсталирането или повторното активиране на добавките в браузъра.

Допълнителна информация и приложимите разпоредби на Google за защита на данните могат да бъдат изтеглени на адрес https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/ и в http://www.google.com/analytics/terms/us. HTML. Google Анализ е допълнително обяснен под следната връзка https://www.google.com/analytics/.

13. Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Google+

На този уеб сайт администраторът е интегрирал бутона Google+ като компонент. Google+ е така наречената социална мрежа. Социалната мрежа е социално място за срещи в интернет - онлайн общност, която обикновено позволява на потребителите да общуват помежду си и да взаимодействат във виртуално пространство. Социалната мрежа може да служи като платформа за обмен на мнения и опит или да даде възможност на интернет обществото да предоставя лична или бизнес свързана информация. Google+ позволява на потребителите на социалната мрежа да включват създаването на частни потребителски профили, да качват снимки и да осъществяват мрежа чрез заявки за приятелство.

Операторската компания на Google+ е Google Inc., 1600 Амфитеатър Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

При всяко повикване до една от отделните страници на този уебсайт, която се управлява от администратора и върху която е интегриран бутон на Google+, интернет браузърът на информационната технология на субекта на данните автоматично изтегля екран със съответните Google+ бутон на Google чрез съответния компонент на бутона на Google+. По време на тази техническа процедура Google е уведомен за това, коя конкретна подстраница на уебсайта ни е била посетена от субекта на данните. По-подробна информация за Google+ можете да намерите на адрес https://developers.google.com/+/.

Ако субектът на данните е влязъл едновременно в Google+, Google разпознава при всяко повикване до нашия уебсайт от лицето, за което се отнасят данните, и за цялата продължителност на неговия или нейния престой на нашия интернет сайт, кои конкретни страници от нашата Интернет страницата беше посетена от субекта на данните. Тази информация се събира чрез бутона Google+ и Google я сравнява със съответния профил в Google+, свързан с него.

Ако субектът на данните кликне върху бутона, интегриран в нашия уебсайт и по този начин даде препоръка за Google+ 1, Google възлага тази информация на личния потребителски акаунт в Google+ на субекта на данните и съхранява личните данни. Google съхранява препоръката на лицето за данните от Google+ 1, като го прави обществено достъпна в съответствие с условията, приети от субекта на данните в това отношение. Впоследствие една препоръка в Google+ 1, дадена от субекта на данни на този уебсайт заедно с други лични данни, като например името на профила в Google+, използвана от субекта на данните и съхранената снимка, се съхранява и обработва от други услуги на Google, като например търсещата машина резултатите от търсачката на Google, профила в Google на субекта на данните или на други места, напр на интернет страници или във връзка с реклами. Google също може да свърже посещението на този уебсайт с други лични данни, съхранени в Google. Google освен това записва тази лична информация с цел подобряване или оптимизиране на различните услуги на Google.

Чрез бутона Google+ Google получава информация, че субектът на данни е посетил уебсайта ни, ако субектът на данните в момента на извикването на нашия уебсайт е влязъл в Google+. Това става независимо от това дали субектът на данните кликне или не кликва върху бутона Google+.

Ако субектът на данните не желае да предава лични данни на Google, той може да предотврати такова предаване, като излезе от профила си в Google+, преди да се обади на нашия уебсайт.

Допълнителна информация и разпоредбите за защита на данните на Google могат да бъдат извлечени на адрес https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/. Повече референции от Google за бутона Google+ 1 могат да бъдат получени на адрес https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

14. Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Google-AdWords

На този уебсайт администраторът е интегрирал Google AdWords. Google AdWords е услуга за рекламиране в интернет, която позволява на рекламодателя да поставя реклами в резултатите от търсенето с Google и рекламната мрежа на Google. Google AdWords позволява на рекламодателя предварително да определи конкретни ключови думи, с помощта на които се показва само реклама в резултатите от търсенето с Google, когато потребителят използва търсещата машина, за да извлече резултат от търсенето, свързано с ключови думи. В рекламната мрежа на Google рекламите се разпространяват на съответните уеб страници, като се използва автоматичен алгоритъм, като се вземат предвид предварително дефинираните ключови думи.

Оперативната компания на Google AdWords е Google Inc., 1600 Амфитеатър Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

Целта на Google AdWords е популяризирането на уебсайта ни чрез включването на съответна реклама в уеб сайтовете на трети страни и в резултатите от търсенето на търсачката Google и вмъкване на реклами от трети страни на нашия уебсайт.

Ако даден субект на данни стигне до уебсайта ни чрез реклама от Google, в системата за информационни технологии на субекта на данни е подадена "бисквитка" за преобразуване чрез Google. Дефиницията на "бисквитките" е обяснена по-горе. Бисквитката за преобразуване губи своята валидност след 30 дни и не се използва за идентифициране на субекта на данните. Ако "бисквитката" не е изтекла, "бисквитката" за преобразуване се използва, за да провери дали определени под-страници, например кошчето за пазаруване от онлайн магазинна система, са били извикани на нашия уебсайт. Чрез "бисквитката" за преобразуване Google и администраторът могат да разберат дали човек, който е достигнал до реклама от AdWords на нашия уеб сайт, генерира продажби, т.е. извършва или отменя продажба на стоки.

Данните и информацията, събрани чрез използването на "бисквитката" за преобразуване, се използват от Google, за да създават статистически данни за посещенията за нашия уебсайт. Тези статистически данни за посещенията се използват, за да се определи общият брой потребители, които са били показвани чрез реклами от AdWords, за да се установи успехът или неуспеха на всяка реклама от AdWords и да се оптимизират рекламите ни в AdWords в бъдеще. Нито нашата компания, нито други рекламодатели в Google AdWords получават информация от Google, която може да идентифицира субекта на данните.

Бисквитката за конвертиране съхранява лична информация, напр. интернет страниците, посетени от субекта на данните. Всеки път, когато посещаваме нашите интернет страници, личните данни, включително IP адресът на достъпа до Интернет, използван от субекта на данните, се предават на Google в Съединените американски щати. Тези лични данни се съхраняват от Google в Съединените американски щати. Google може да предаде тези лични данни, събрани чрез техническата процедура, на трети страни.

Субектът на данните може по всяко време да предотврати настройването на "бисквитките" от нашия уебсайт, както е посочено по-горе, чрез съответната настройка на използвания интернет браузър и по този начин да откаже окончателно настройването на "бисквитките". Такава настройка на използвания интернет браузър също би попречила на Google да постави "бисквитка" за преобразуване в системата на информационните технологии на субекта на данните. В допълнение, зададена от Google AdWords "бисквитка" може да бъде изтрита по всяко време чрез интернет браузъра или други софтуерни програми.

Субектът на данните има възможност да се противопостави на рекламата, основана на интереси на Google. Следователно, субектът на данните трябва да има достъп от всеки браузър, използващ връзката www.google.de/settings/ads, и да зададе желаните настройки.

Допълнителна информация и приложимите разпоредби за защита на данните на Google могат да бъдат извлечени на адрес https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/.

15. Разпоредби за защита на данните относно прилагането и употребата на Instagram

На този уебсайт администраторът има интегрирани компоненти на услугата Instagram. Instagram е услуга, която може да бъде квалифицирана като аудиовизуална платформа, която позволява на потребителите да споделят снимки и видеоклипове, както и да разпространяват такива данни в други социални мрежи.

Оперативната компания на услугите, предлагани от Instagram, е Instagram LLC, 1 Hacker Way, сграда 14 на първи етаж, Menlo Park, Калифорния, САЩ.

При всяко повикване до една от отделните страници на този интернет сайт, която се управлява от администратора и върху която е интегриран компонент Instagram (бутон Insta), се подава автоматично подкана на интернет браузъра на информационната технология на субекта на данните към изтеглянето на дисплей на съответния компонент на Instagram на Instagram. По време на тази техническа процедура Instagram узнава коя конкретна подстраница на нашия уебсайт е била посетена от субекта на данните.

Ако субектът на данните е влязъл едновременно в Instagram, Instagram открива при всяко извикване на нашия уебсайт от субекта на данни - и за цялата продължителност на престоя на неговия интернет сайт - коя специфична подстраница на нашия интернет страница беше посетена от субекта на данните. Тази информация се събира чрез компонента Instagram и се асоциира със съответната сметка на Instagram на субекта на данните. Ако субектът на данните кликне върху един от бутоните на Instagram, интегрирани в нашия уебсайт, тогава Instagram съответства на тази информация с личната потребителска сметка на Instagram на субекта на данните и съхранява личните данни.

Instagram получава информация чрез компонента Instagram, че субектът на данни е посетил нашия уеб сайт, при условие че субектът на данните е влязъл в Instagram по време на обаждането на нашия уебсайт. Това става независимо от това дали човек кликне върху бутона Instagram или не. Ако такова предаване на информация на Instagram не е желателно за субекта на данни, то той или тя може да предотврати това, като излезе от своя профил в Instagram, преди да се обади на нашия уебсайт.

Допълнителна информация и приложимите разпоредби за защита на данните на Instagram могат да бъдат извлечени на адрес https://help.instagram.com/155833707900388 и https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

16. Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на LinkedIn

Контролерът има интегрирани компоненти на LinkedIn Corporation на този уебсайт. LinkedIn е уеб базирана социална мрежа, която позволява на потребителите със съществуващи бизнес контакти да се свързват и да създават нови бизнес контакти. Над 400 милиона регистрирани в повече от 200 страни използват LinkedIn. По този начин, LinkedIn в момента е най-голямата платформа за бизнес контакти и един от най-посещаваните уеб сайтове в света.

Оперативната компания на LinkedIn е LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, САЩ. За въпроси, свързани с неприкосновеността на личния живот, извън Съединените щати, свързани с политиката за неприкосновеност на личния живот, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ирландия, е отговорен.

При всяко обаждане до една от отделните страници на този интернет сайт, който се управлява от администратора и на който е интегриран компонент на LinkedIn (приставка на LinkedIn), интернет браузърът на информационната технология на субекта на данни е автоматично се поиска изтеглянето на съответния LinkedIn компонент на LinkedIn. Допълнителна информация за приставката за LinkedIn може да бъде достъпна на адрес https://developer.linkedin.com/plugins. По време на тази техническа процедура, LinkedIn придобива знания за това, коя специфична подстраница на нашия уебсайт е била посетена от субекта на данните.

Ако лицето, за което се отнасят данните, е влязло едновременно в LinkedIn, LinkedIn открива при всяко извикване на нашия уебсайт от субекта на данни - и за цялата продължителност на престоя му в нашия интернет сайт - коя специфична подстраница на нашия интернет страница беше посетена от субекта на данните. Тази информация се събира чрез компонента "LinkedIn" и се асоциира със съответния профил "LinkedIn" на субекта на данните. Ако субектът на данните кликне върху един от бутоните на LinkedIn, интегрирани на нашия уеб сайт, LinkedIn възлага тази информация на личната потребителска сметка на LinkedIn на субекта на данните и съхранява личните данни.

LinkedIn получава информация чрез компонента "LinkedIn", на който субектът на данни е посетил уебсайта ни, при условие че субектът на данните е влязъл в LinkedIn по време на обаждането на нашия уебсайт. Това става независимо от това дали човек кликне върху бутона LinkedIn или не. Ако такова предаване на информация до LinkedIn не е желателно за субекта на данните, то той или тя може да предотврати това, като се излезе от профила си в LinkedIn, преди да се обади на нашия уебсайт.

LinkedIn предоставя под https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls възможността да се откажете от имейл съобщения, SMS съобщения и насочени реклами, както и възможността да управлявате настройките на рекламите. LinkedIn също използва филиали като Eire, Google Анализ, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua и Lotame. Настройката на такива "бисквитки" може да бъде отказана на адрес https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Приложимата политика за поверителност на LinkedIn е достъпна на адрес https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Политиката за "бисквитките" на LinkedIn е достъпна на адрес https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

17. Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Gemius: http://gemius.com/pl/privacy_policy

18.Доставчици и подизпълнители
НОВИНИТЕ ЕАД използва подизпълнители и доставчици на услуги като специализирани дата центрове за надеждна и сигурна колокация на сървърното и мрежово оборудване и др. При работата си с подизпълнители и доставчици НОВИНИТЕ ЕАД изисква от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с Политиките и Условията на компанията. Този документ съдържа актуалния списък на ползваните доставчици и подизпълнители във връзка с предоставянето на Услугите. Данните се съхраняват на сървъри и комуникационно оборудване, собственост на НОВИНИТЕ ЕАД, намиращи се в индивидуални шкафове, разположени в колокационни центрове с контрол на достъп, двойно подсигурено захранване и климатизация:
1) ТЕЛЕПОИНТ ООД (
http://www.telepoint.bg), София, България
2) Счетоводни и одиторски услуги (приложимо само при финансови документи): АКАУНТ ПЛЮС ООД, София, България

19. Правно основание за обработката

Член 6, параграф 1, буква б) GDPR служи като правно основание за обработка на операции, за които получаваме съгласие за конкретна цел на обработка. Ако обработването на лични данни е необходимо за изпълнението на договор, по който заинтересованото лице е страна, какъвто е например случаят, когато операциите по обработка са необходими за доставката на стоки или за предоставяне на друга услуга, обработката е въз основа на член 6, параграф 1, буква а). b GDPR. Същото се отнася и за такива операции по обработка, които са необходими за извършване на преддоговорни мерки, например в случай на запитвания относно нашите продукти или услуги. Дали нашата компания подлежи на правно задължение, с което се изисква обработка на лични данни, например за изпълнение на данъчни задължения, обработката се основава на чл. 6, параграф 1, буква б) c GDPR. В редки случаи обработката на лични данни може да е необходима за защита на жизнените интереси на субекта на данните или на друго физическо лице. Такъв би бил случаят, например, ако посетител е бил ранен в нашата компания, а името, възрастта, данните за здравно осигуряване или друга важна информация би трябвало да бъдат предадени на лекар, болница или друга трета страна. Тогава обработването ще се основава на чл. 6, параграф 1, буква б) d GDPR. На последно място, операциите по усъвършенстване могат да се основават на член 6, параграф 1, буква б). f GDPR. Това правно основание се използва за обработка на операции, които не са обхванати от нито едно от посочените по-горе правни основания, ако обработването е необходимо за целите на законните интереси на нашето дружество или на трета страна, освен когато такива интереси са пренебрегнати от интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни. Подобни операции по усъвършенстване са особено допустими, защото са специално посочени от европейския законодател. Той счита, че може да се приеме легитимен интерес, ако субектът на данните е клиент на администратора (съображение 47, изречение 2, GDPR).

20. Оправданите интереси, преследвани от администратора или от трета страна

Когато обработването на лични данни се основава на член 6, параграф 1, е GDPR законният ни интерес е да осъществяваме бизнеса си в полза на благосъстоянието на всички наши служители и акционери.

21. Период, за който ще се съхраняват личните данни

Критериите, използвани за определяне на периода на съхранение на лични данни, са съответния задължителен период на задържане. Типове данни и срок за съхранение:

- Регистрационни данни (като име, фамилия, имейл адрес) и информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час, IP адрес)Съхраняват се за целия период на поддържане на акаунта в сайта и до 1 /една/ година от прекратяване на регистрацията.

-
Абонамент за бюлетин (имейл адрес) – съхранява се за периода, за който е активен абонаментът, до неговото прекратяване и/или закриването на акаунта.Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време.

След изтичането на този срок съответните данни се заличават рутинно, доколкото вече не са необходими за изпълнението на договора или за възникването на договор.

22. Предоставяне на лични данни като законови или договорни изисквания; Изискване, необходимо за сключване на договор; Задължение на субекта на данните да предостави личните данни; възможните последствия от липсата на такива данни

Изяснява се, че предоставянето на лични данни е частично изисквано от закона (напр. Данъчни разпоредби) или може да бъде и резултат от договорни разпоредби (например информация за договорния партньор). Понякога може да е необходимо да сключите договор, че субектът на данните ни предоставя лични данни, които впоследствие трябва да бъдат обработвани от нас. Задължение за предоставяне на лични данни, когато нашата компания сключи договор с него. Липсата на предоставяне на лични данни би довела до това, че договорът с физическото лице не може да бъде сключен. Преди да бъдат предоставени лични данни от субекта на данните, лицето на данните трябва да се свърже с НОВИНИТЕ ЕАД. НОВИНИТЕ ЕАД изяснява на субекта на данните дали предоставянето на лични данни се изисква по закон или договор или е необходимо за сключването на договора, дали е налице задължение за предоставяне на лични данни и последиците от неприсъствието на лични данни.

23. Наличие на автоматизирано вземане на решения

Като отговорна компания ние не използваме автоматично вземане на решения или профилиране.

24. Настоящите условия влизат в сила от 25.05.2018 г.

 

Следва адрес на администратора и поддържащият екип:
Новините ЕАД
София 1680, ул. Подуево 10, ет.1

е-mail: office@novinitegroup.com